yrittäjäin

Yrittäjän työttömyysturva ei ole tuttu juttu

Yrittäjät eivät tunne työttömyysturvaansa kovinkaan hyvin. Tämä selviää Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan tekemästä tutkimuksesta.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT-kassa) ja Innolink Research Oy teetti elo-syyskuussa tutkimuksen työttömyyskassan jäsenyyden kiinnostavuudesta. Sähköinen kyselylomake lähetettiin 20 000 pk-yrityksen toimitusjohtajalle.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa yrittäjien tietoisuus työttömyyskassasta, kassaan liitetyt mielikuvat sekä ylipäätään tietoisuus yrittäjän mahdollisuudesta työttömyysturvaan.  Kartoitukselle oli tarvetta, sillä Suomessa on noin 300 000 työttömyysturvalain mukaiseksi luokiteltavaa yrittäjää, koska myös yrityksen osaomistajat ja perheenjäsenet ovat työttömyysturvalain mukaan yrittäjiä. Kuitenkin yrittäjien työttömyyskassoihin kuuluu vain noin 13 % kaikista yrittäjiksi luokitelluista henkilöistä. Palkansaajista noin 70 % on ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä.

Työttömyysturvasta tiedotettava enemmän

Tutkimukseen vastasi yhteensä 1871 yrittäjää, joista 365 oli kassan jäseniä ja 1506 ei kuulunut SYT-kassaan. Tutkimusotos koostui pk-yrityksistä jakautuen tasaisesti maantieteellisesti sekä eri toimialoille. Valtaosa tutkimukseen vastaajista oli
toiminut yrittäjänä pidempään kuin 3 vuotta.

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että noin 40 % vastaajista ei tiennyt, että yrittäjälläkin on oikeus ansiosidonnaisesta päivärahaan, jos yritystoiminta joudutaan lopettamaan. Noin 45 % vastaajista ei tiennyt, että yrittäjän samassa yrityksessä työskentelevää puolisoa kohdellaan työttömyysturvalaissa yrittäjänä. 75 % vastanneista tunsi SYT-kassan melko huonosti tai huonosti.

SYT-kassan kassanjohtaja Merja Jokinen on huolissaan tilanteesta.

– On edelleen paljon yrittäjiä, jotka eivät tiedä koko ansioturvajärjestelmästä mitään.Meillä on suuri haaste tiedottaa asiasta.

Jokisen mukaan Suomessa on tuhansia yrittäjien perheenjäsenistä, jotka on vakuutettu väärin.

-Moni perheyrityksestä palkkaa saava perheenjäsen maksaa jäsenmaksuja palkansaajakassaan, mutta se järjestelmä ei tuo heille turvaa työttömyyden varalta. Puolison yrityksessä työskentelevä on työttömyysturvassa myös yrittäjä, eivätkä palkansaajien työttömyyskassat maksa ansiosidonnaista työttömyysturvaa yrittäjälle muuta kuin poikkeustapauksissa, kertoo Jokinen

Yrittäjät luottavat tulevaisuuteensa

Tutkimustulosten valossa positiivisena signaalina voidaan pitää, että noin 53 % vastaajista oli erittäin tai melko kiinnostunut liittymään työttömyyskassan jäseneksi. 62 % piti kassan jäsenmaksua kohtuullisena. Yrittäjien tulevaisuuden näkymät olivat positiivisia, sillä vain 1,8 % vastaajista ilmoitti, että heidän yrityksensä toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana.

 

Kuka voi liittyä SYT-kassaan?

Jäseneksi voi liittyä Suomessa vakituisesti asuva yrittäjä, jolla on  vähintään 8 520 euron vuosituloon perustuva lakisääteinen eläkevakuutus (YEL,  MYEL, TyEL).

 

Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka

 • on YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen

Yrittäjäksi katsotaan myös TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva henkilö,
jos hän

 • omistaa yksin vähintään 15 % tai jos hänen perheensä omistaa vähintään 30 %
  yhtiöstä, jossa hän työskentelee johtavassa asemassa
 • omistaa yksin tai jos hänen perheensä omistaa vähintään 50 % yhtiöstä, jossa
  hän työskentelee

Perheenjäseniksi katsotaan yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva puoliso
(myös avopuoliso), lapset ja vanhemmat.

Johtavassa asemassa työskenteleväksi katsotaan yrityksen toimitusjohtaja ja
hallituksen jäsen sekä tasaomisteisen yhtiön yhtiömiehet, joiden
omistusosuus on yli 15 %.

Lisätietoja www.syt.fi

 

Yrittäjäkin voi liittyä työttömyyskassaan

Suomessa sekä palkansaajat että yrittäjät voivat kuulua työttömyyskassaan, joka maksaa työttömyyden aikana ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Kassaan kuulumattomat ovat oikeutettuja kelan peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT-kassa) perustettiin, suomalaisten yrittäjien toimesta, laman jälkiseurauksena vuonna 1995. Tällä hetkellä vain noin 13 % Suomen kaikista yrittäjiksi luokiteltavista henkilöistä on ottanut itselleen vapaaehtoisen työttömyysvakuutuksen. Tilastojen mukaan Suomessa on noin 300 000 työttömyysturvalain mukaisesti luokiteltavaa yrittäjää, koska myös yrityksen osaomistajat ja yrittäjän yritystoiminnassa työllistyneet perheenjäsenet ovat lain mukaan myös yrittäjiä.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan kassanjohtaja Merja Jokinen on huolissaan tilanteesta.

– On edelleen paljon yrittäjiä, jotka eivät tiedä koko ansioturvajärjestelmästä mitään. Meillä on suuri haaste tiedottaa asiasta.

Jokisen mukaan Suomessa on paljon yrittäjien perheenjäsenistä, jotka on vakuutettu väärin. Moni perheyrityksestä palkkaa saava maksaa jäsenmaksuja palkansaajan tavoin, mutta se järjestelmä ei tuo heille turvaa työttömyyden varalta.

Puolison yrityksessä työskentelevä on työttömyysturvassa myös yrittäjä, eivätkä palkansaajien työttömyyskassat maksa ansiosidonnaista työttömyysturvaa yrittäjälle muuta kuin poikkeustapauksissa.

 

18 kuukauden jäsenyys- ja työssäoloehto

Yrittäjän pitää olla yrittäjäkassan jäsenenä vähintään 18 kuukautta ja työssäoloehdon on täytyttävä, jotta hän voi saada ansiopäivärahaa.

– Palkansaaja, joka ryhtyy yrittäjäksi ja liittyy heti yritystoiminnan aloittaessaan yrittäjäkassaan saa hyvityksenä kuusi kuukautta eli yrittäjän päivärahaoikeus voi lyhyimmillään alkaa 12 kuukaudessa, sanoo Jokinen.

Sen lisäksi palkansaajakassasta siirtyvät yrittäjät on suojattu niin, että mikäli yrittäjän päivärahaoikeus ei ole vielä täyttynyt, voidaan hänelle maksaa palkkatyöhön perustuvaa päivärahaa eikä väliinputoamistilanteita synny.

– Vuoden 2013 alussa yrittäjän työttömyysturvaan on tulossa lakimuutoksia, jotka sisältävät merkittäviä parannuksia yrittäjän ja tämän perheenjäsenen työttömyysturvaan. Yrittäjä tai hänen perheenjäsenensä pääsisi jatkossa nykyistä helpommin työttömyysturvan piiriin, kun yritystoiminta päättyy, mainitsee Jokinen

 

Työttömyysvakuutus mielikuvaansa edullisempi

 

SYT-kassan alin jäsenmaksu on 50,32 euroa vuodessa. Jäsenmaksut ovat vuositasolla noin 0,6 - 1,5 prosenttia YEL-vakuutuksen vuosityötulosta tai TyEL-vuosipalkasta.

Esimerkiksi 20 000 vakuutusturvalla työttömyyskassan vuosimaksu on noin 260 euroa ja se summa on verovähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa. Tällä tulolla ansiosidonnainen päiväraha on 52 euroa päivässä.

– Yrittäjien työttömyyskassan jäsenmaksut ovat nyt paljon edullisempia kuin toiminnan alkuvuosina. Monella on edelleen virheellinen käsitys jäsenyyden kalleudesta, Merja Jokinen sanoo, ja jatkaa:

– Työttömyyskassan jäsenyys on yksi tapa hallita yrittäjyyden riskejä ja turvata 500 päivää työttömyyden sattuessa omalle kohdalla. Yrittäjät haluavat uskoa oman yritystoiminnan menestykseen ja tämän
takia osa ei halua edes ajatella työttömyyden mahdollisuutta.

Jokinen korostaa, ettei yritystoiminnassa voi koskaan tietää varmasti, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Nykyinen laskusuhdanne käy siitä esimerkiksi.

– Yrityselämä käy läpi jatkuvaa muutosprosessia, suhdanteet vaihtelevat ja tämän päivän menestysbisnes voi olla huomenna jo mennyttä aikaa. Yrittäjän kannattaa vakuuttaa itsensä silloin, kun yrityksellä menee hyvin, päättää kassanjohtaja Merja Jokinen

 

Kuka voi liittyä yrittäjäkassaan

SYT-kassaan voi liittyä Suomessa vakituisesti asuva yrittäjä, jolla on vähintään 8 520 euron vuosituloon perustuva lakisääteinen eläkevakuutus (YEL, MYEL,
TyEL).

Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka

 • on YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen

Yrittäjäksi katsotaan myös TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva henkilö, jos hän

 • omistaa yksin vähintään 15 % tai jos hänen perheensä omistaa vähintään
  30 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee johtavassa asemassa
 • omistaa yksin tai jos hänen perheensä omistaa vähintään 50 % yhtiöstä,
  jossa hän työskentelee

Perheenjäseniksi katsotaan yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva
puoliso (myös avopuoliso), lapset ja vanhemmat.

Johtavassa asemassa työskenteleväksi katsotaan yrityksen toimitusjohtaja ja
hallituksen jäsen sekä tasaomisteisen yhtiön yhtiömiehet, joiden omistusosuus on yli 15 %.

SYT-kassaan voi liittyä osoitteessa www.syt.fi