Artikkelit

Yrittäjälläkin on oma työttömyyskassa – Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Ansiosidonnainen päiväraha ei ole vain palkansaajien yksinoikeus. Suomessa myös yrittäjät voivat kuulua työttömyyskassaan, joka maksaa työttömäksi jääneelle jäsenelleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Suomessa on 32 työttömyyskassaa, joista kaksi on tarkoitettu päätoimisille yrittäjille. Työttömyyskassaan kuuluminen on vapaaehtoista, mutta kassojen yleiset ehdot ja työttömyysturvan taso on määritelty työttömyyskassa- ja työttömyysturvalaissa.

Jos työttömäksi jäänyt henkilö ei ole kassan jäsen, hän voi hakea peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kelasta. Peruspäivärahan suuruus on tänä vuonna 32,46 € per arkipäivä eli noin 698 euroa kuukaudessa.

Yrittäjä vai palkansaaja?

Yrittäjän työttömyysturvan kannalta on tärkeää hahmottaa, katsotaanko henkilö yrittäjäksi vai palkansaajaksi. Yrittäjän käsite työttömyysturvassa on laaja, ja sellainenkin yrittäjän perheenjäsen, joka ei
omista pienintäkään osaa yrityksestä tai jolla ei itsellään ole hallinnollista asemaa yrityksessä, katsotaan usein yrittäjäksi työttömyysturvan näkökulmasta.
Erityisesti osaomistajan ja yrittäjän perheenjäsenen kannalta on tärkeää hahmottaa, ovatko he palkansaajia vai yrittäjiä, koska tällä perusteella määräytyy se, minkä työttömyyskassan jäsenenä he voivat itsensä vakuuttaa.

Henkilö, joka katsotaan yrittäjäksi työttömyysturvassa, voi saada työttömyysturvaa palkansaajakassasta vain niin sanottuna jälkisuoja-aikana, eli mikäli yritystoiminta lakkaa hyvin pian sen alkamisen jälkeen.

18 kuukauden jäsenyys- ja työssäoloehto

Yrittäjän pitää olla yrittäjäkassan jäsenenä vähintään 18 kuukautta ja työssäoloehdon on täytyttävä, jotta hän voi saada ansiosidonnaista päivärahaa. Jotta jäsenyysaika voidaan lukea työssäoloehtoon, yrittäjyyden tulee lain mukaan olla laajuudeltaan olennaista. Toiminnan laajuus on olennaista, kun yrittäjän lakisääteisen eläkevakuutuksen perusteena oleva työtulo (YEL-vakuutetuilla vahvistettu työtulo) on vähintään 8 520 €/vuosi.Eläkevakuutusmaksujen tulee myös olla maksettu.

Palkansaajakassanjäsen, joka ryhtyy yrittäjäksi ja liittyy kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittaessaan yrittäjäkassaan saa hyvityksenä kuusi kuukautta jäsenyysaikaa ja työssäoloehtoa. Tällöin yrittäjän päivärahaoikeus voi lyhyimmillään alkaa 12 kuukaudessa.

Sen lisäksi palkansaajakassasta siirtyvät yrittäjät on suojattu niin, että mikäli yrittäjän päivärahaoikeus ei ole vielä täyttynyt, voidaan hänelle maksaa palkkatyöhön perustuvaa päivärahaa eikä väliinputoamistilanteita synny.

Työttömyysturvaan parannuksia vuoden alusta lähtien

Vuoden 2013 alussa yrittäjän työttömyysturvaan tuli lakimuutoksia, jotka sisältää merkittäviä parannuksia yrittäjän ja tämän perheenjäsenen työttömyysturvaan. Työttömyysetuutta voidaan maksaa, kun yritystoiminta on
lopetettu tai tietyin edellytyksin, kun yritystoiminnassa työllistynyt henkilö ei enää työskentele yrityksessä.

Perheyrityksessä työssä olevalle varsinaisen yrittäjän TyEL-vakuutetulle perheenjäsenelle voidaan maksaa työttömyysetuutta lomautusajalta, jos yritys on lomauttanut tai irtisanonut myös muita kuin yrittäjän perheenjäseniä.

Yritystoiminnan uudelleen käynnistys myös helpottui, koska yritys saa jäädä kaupparekisteriin. Päivärahan saamiseksi nykyisin riittää, että yrityksen taloudellinen ja tuotannollinen toiminta on lopetettu, ja henkilö on tehnyt verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintä- ja työnantajarekistereistä sekä luopunut yrittäjän eläkelain mukaisesta eläkevakuutuksesta. Lisäksi edellytetään, että henkilö on jättänyt verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi arvonlisäverovelvollisten rekisteristä tai ilmoituksen toiminnan keskeyttämisestä.

Työttömäksi jääneen yrittäjän tulee ilmoittautuakotipaikkakuntansa työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Paikallinen työvoimaviranomainen antaa kassalle lausunnon työttömyydestä. Lausunto on työttömyyskassaa sitova.

Kuka voi liittyä yrittäjäkassaan

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan voi liittyä Suomessa vakituisesti asuva yrittäjä, jolla on vähintään 8 520 euron vuosituloon perustuva lakisääteinen eläkevakuutus (YEL, MYEL, TyEL).

Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka

 • on YEL- tai
  MYEL-vakuutusvelvollinen

Yrittäjäksi katsotaan myös TyEL-vakuutuksen piiriin
kuuluva henkilö, jos hän

 • omistaa yksin vähintään 15 %
  tai jos hänen perheensä omistaa vähintään 30 % yhtiöstä, jossa hän
  työskentelee johtavassa asemassa
 • omistaa yksin tai jos hänen
  perheensä omistaa vähintään 50 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee

Perheenjäseniksi katsotaan yrittäjän kanssa samassa
taloudessa asuva puoliso (myös avopuoliso), lapset ja vanhemmat.

Johtavassa asemassa työskenteleväksi katsotaan
yrityksen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen sekä tasaomisteisen yhtiön
yhtiömiehet, joiden omistusosuus on yli 15 %.

Yrittäjä, liity SYT-kassan jäseneksi: http://www.syt.fi/index.php/fi/liittymislomake

Yrittäjät liittyvät vilkkaasti työttömyyskassaan

Suomalaiset yrittäjät vakuuttavat itsensä yhä useammin työttömyyden varalta. Pelkästään Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan (SYT -kassa) liittyi viime vuoden aikana lähes 4700 yrittäjää, joista noin 2000 siirtyi palkansaajien työttömyyskassoista.

"Yrittäjät ovat vähitellen huomanneet, että heilläkin on oikeus ja mahdollisuus lähes samantasoiseen työttömyysturvaan kuin palkansaajilla", sanoo SYT -kassan johtaja Merja Jokinen.

Jokisen mukaan SYT -kassan jäsenmäärä ylitti alkuvuonna 22 000 jäsenen rajan.

”Suomessa on, laskutavasta riippuen, noin 300 000 yrittäjää, koska yrittäjän perheenjäsenet ja osakeyhtiöiden osakkaat luetaan työttömyysturvalain mukaan yrittäjiksi. Työttömyysvakuutus on kuitenkin vasta vain noin 13 % yrittäjistä.
On edelleen paljon yrittäjiä, jotka eivät tiedä koko ansioturvajärjestelmästä mitään. Meillä on suuri haaste tiedottaa asiasta”.

”Yrittäjät myös olettavat työttömyysvakuutuksen olevan kallis investointi, vaikkakin SYT-kassan alin jäsenmaksu on 46,24 euroa vuodessa ja se on kokonaan vähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa. Jäsenmaksut ovat vuositasolla noin 0,5 - 1,5 prosenttia YEL-vakuutuksen vuosityötulosta tai TyEL-vuosipalkasta”, kertoo Jokinen

SYT-kassa on voinut useana vuonna peräkkäin alentaa jäsenmaksuaan, sillä yrittäjien työttömyys on pysynyt pitkään noin 3-4 prosentissa ja kassan jäsenmäärä on kasvanut vuosittain noin 2000 jäsenen nettolisäyksellä.

”Tulevaisuutemme näyttää hyvältä, taloutemme on kunnossa ja olemme vakavarainen työttömyyskassa”, lopettaa Jokinen

Kassaan voi liittyä osoitteessa www.syt.fi

 

Työttömyyspäiväraha nousee, jäsenmaksu laskee 2013

Eduskunta on vahvistanut 13.11.2012 lakimuutoksen, jonka myötä ansiopäivärahan perusosaan tehdään 1.1.2013 ylimääräinen 0,7 % korotus. Korotuksen arvioidaan vastaavan arvonlisäverokannan nousun vaikutusta elinkustannusindeksiin ja se on voimassa vuoden 2013 ajan. Kansaneläkeindeksin tarkistus nostaa perusosaa 2,8 %. Perusosa nousee siis yhteensä 3,5 %. Myös yrittäjän työttömyysetuudet nousivat saman verran. Peruspäivärahan korotus vaikuttaa suoraan ansioturvaan.

SYT-kassan maksama yrittäjäpäiväraha koostuu perusosasta, ansio-osasta ja mahdollisesta lapsi­korotuksesta. Perusosan suuruus vuonna 2013 on 32,46 euroa. Ansio-osan suuruus on 45 % päivä­palkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausitulo on yli 3408,30 euroa, ansio-osa on sen ylimenevältä osalta 20 %.

Työttömyyspäivärahan saajalle, jolla on huolettavana alle 18 vuotta nuorempi lapsi, maksetaan päiväraha korotettuna lapsikorotuksella, jonka
suuruus yhdestä lapsesta on 5,24 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 7,69 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 9,92 €. Lain mukaan päivärahan suuruus lapsikorotuksineen saa olla enintään 90 % päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Kassan jäsenmaksu laskee 1.1.2013

SYT-kassan jäsenet pääsevät ensi vuonna pienemmällä työttömyyskassan maksulla. Alimmillaan työttömyyskassan jäsenmaksu on ensi vuoden alusta lähtien 46,24 euroa vuodessa. Keskimääräinen vuosimaksu on 241,40 euroa,
kun työtulo (YEL, TyEL tai MYEL) on 20 000 euroa vuodessa.

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa saadakseen yrittäjän tulisi vakuuttaa itsensä yrittäjäkassassa. Palkansaajakassat maksavat yrittäjille  ansiosidonnaista päivärahaa vain poikkeustapauksissa.

SYT-kassan vuosimaksun suuruus v. 2013 on 1,70 % työttömyysvakuutuksen perusteeksi valitun työtulon 5.800 euroa ylittäväs­tä osasta 25.000 euron työtuloon saakka ja sen ylimenevältä osalta 1,3 %. Jäsenmaksu on täysin vähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa.Jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta.

Yrittäjäkassan jäsenmaksut suhteessa palkansaajakassoihin

Yrittäjäkassan jäsenmaksut ovat korkeammat palkansaajakassoihin verrattuna, koska yrittäjän päivärahasta valtion osuus (n. 60 %) on peruspäivärahan (v.2013 32,46€) suuruinen, loppuosa eli kassan maksama omavastuuosa päivärahasta kerätään kassan jäsenmaksuilla.

Palkansaajapuolella valtio maksaa peruspäivärahan osuuden, palkansaajakassan maksama omavastuuosa päivärahasta on 5,5 %, ja muilta osin siitä vastaa työttömyysvakuutusrahasto eli TVR.

Työttömyyskassojen valvontaviranomainen Finanssivalvonta edellyttää, että yrittäjäkassoilla pitäisi omavaraisuusaste olla vähintään 250 %, mikä tarkoittaa kahden ja puolenvuoden kulujen määrää (omavastuu korvauskuluista ja hallintokulut). SYT-kassan omavaraisuusaste on tällä hetkellä 294 %.

 

Esimerkkejä työtulon vaikutuksesta päivärahaan ja jäsenmaksuun vuonna 2013.

Työtulo Jäsenmaksu €/vuosi  Päiväraha €/pv Päiväraha €/kk

8 520

46,24

32,46

697,89

10 000

71,4

34,88

749,92

12 000

105,4

38,78

833,84

14 000

139,4

42,27

908,84

15 000

156,4

44,02

946,34

16 000

173,4

45,76

983,84

18 000

207,4

49,25

1 058,84

20 000

241,4

52,74

1 133,84

22 000

275,4

56,23

1 208,84

25 000

326,4

61,46

1 321,34

28 000

365,4

66,69

1 433,84

30 000

391,4

70,18

1 508,84

32 500

423,9

74,54

1 602,59

35 000

456,4

78,9

1 696,34

40 000

521,4

87,62

1 883,84

45 000

586,4

92,37

1 985,91

50 000

651,4

96,24

2 069,25

60 000

781,4

104

2 235,91

70 000

911,4

111,75

2 402,58

80 000

1 041,40

119,5

2 569,25

85 000

1 106,40

123,38

2 652,58

90 000

1 171,40

127,25

2 735,91

 


Yrittäjän työttömyysturva ei ole tuttu juttu

Yrittäjät eivät tunne työttömyysturvaansa kovinkaan hyvin. Tämä selviää Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan tekemästä tutkimuksesta.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT-kassa) ja Innolink Research Oy teetti elo-syyskuussa tutkimuksen työttömyyskassan jäsenyyden kiinnostavuudesta. Sähköinen kyselylomake lähetettiin 20 000 pk-yrityksen toimitusjohtajalle.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa yrittäjien tietoisuus työttömyyskassasta, kassaan liitetyt mielikuvat sekä ylipäätään tietoisuus yrittäjän mahdollisuudesta työttömyysturvaan.  Kartoitukselle oli tarvetta, sillä Suomessa on noin 300 000 työttömyysturvalain mukaiseksi luokiteltavaa yrittäjää, koska myös yrityksen osaomistajat ja perheenjäsenet ovat työttömyysturvalain mukaan yrittäjiä. Kuitenkin yrittäjien työttömyyskassoihin kuuluu vain noin 13 % kaikista yrittäjiksi luokitelluista henkilöistä. Palkansaajista noin 70 % on ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä.

Työttömyysturvasta tiedotettava enemmän

Tutkimukseen vastasi yhteensä 1871 yrittäjää, joista 365 oli kassan jäseniä ja 1506 ei kuulunut SYT-kassaan. Tutkimusotos koostui pk-yrityksistä jakautuen tasaisesti maantieteellisesti sekä eri toimialoille. Valtaosa tutkimukseen vastaajista oli
toiminut yrittäjänä pidempään kuin 3 vuotta.

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että noin 40 % vastaajista ei tiennyt, että yrittäjälläkin on oikeus ansiosidonnaisesta päivärahaan, jos yritystoiminta joudutaan lopettamaan. Noin 45 % vastaajista ei tiennyt, että yrittäjän samassa yrityksessä työskentelevää puolisoa kohdellaan työttömyysturvalaissa yrittäjänä. 75 % vastanneista tunsi SYT-kassan melko huonosti tai huonosti.

SYT-kassan kassanjohtaja Merja Jokinen on huolissaan tilanteesta.

– On edelleen paljon yrittäjiä, jotka eivät tiedä koko ansioturvajärjestelmästä mitään.Meillä on suuri haaste tiedottaa asiasta.

Jokisen mukaan Suomessa on tuhansia yrittäjien perheenjäsenistä, jotka on vakuutettu väärin.

-Moni perheyrityksestä palkkaa saava perheenjäsen maksaa jäsenmaksuja palkansaajakassaan, mutta se järjestelmä ei tuo heille turvaa työttömyyden varalta. Puolison yrityksessä työskentelevä on työttömyysturvassa myös yrittäjä, eivätkä palkansaajien työttömyyskassat maksa ansiosidonnaista työttömyysturvaa yrittäjälle muuta kuin poikkeustapauksissa, kertoo Jokinen

Yrittäjät luottavat tulevaisuuteensa

Tutkimustulosten valossa positiivisena signaalina voidaan pitää, että noin 53 % vastaajista oli erittäin tai melko kiinnostunut liittymään työttömyyskassan jäseneksi. 62 % piti kassan jäsenmaksua kohtuullisena. Yrittäjien tulevaisuuden näkymät olivat positiivisia, sillä vain 1,8 % vastaajista ilmoitti, että heidän yrityksensä toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana.

 

Kuka voi liittyä SYT-kassaan?

Jäseneksi voi liittyä Suomessa vakituisesti asuva yrittäjä, jolla on  vähintään 8 520 euron vuosituloon perustuva lakisääteinen eläkevakuutus (YEL,  MYEL, TyEL).

 

Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka

 • on YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen

Yrittäjäksi katsotaan myös TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva henkilö,
jos hän

 • omistaa yksin vähintään 15 % tai jos hänen perheensä omistaa vähintään 30 %
  yhtiöstä, jossa hän työskentelee johtavassa asemassa
 • omistaa yksin tai jos hänen perheensä omistaa vähintään 50 % yhtiöstä, jossa
  hän työskentelee

Perheenjäseniksi katsotaan yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva puoliso
(myös avopuoliso), lapset ja vanhemmat.

Johtavassa asemassa työskenteleväksi katsotaan yrityksen toimitusjohtaja ja
hallituksen jäsen sekä tasaomisteisen yhtiön yhtiömiehet, joiden
omistusosuus on yli 15 %.

Lisätietoja www.syt.fi

 

Yrittäjäin Työttömyyskassa alentaa jäsenmaksua

Yrittäjät pääsevät ensi vuonna pienemmällä työttömyyskassan maksulla, sillä  Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa SYT-kassa alentaa jäsenmaksuaan.
Alimmillaan työttömyyskassan jäsenmaksu on ensi vuoden alussa 46,24 euroa vuodessa. Keskimääräinen vuosimaksu on 241,40 euroa, kun työtulo on 20 000 euroa
vuodessa.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan kassanjohtajan Merja Jokisen mukaan jäsenmaksun alennus tuli mahdolliseksi jälleen sekä
kassan hyvän talouskehityksen että pienen työttömyyden vuoksi. Yrittäjien työttömyys on pysynyt jo pitkään noin kolmessa prosentissa. Kassa maksaa
etuuksia keskimäärin 550 jäsenelle kuukausittain.

-SYT-kassa on voinut alentaa jäsenmaksuaan jo useana vuonna peräkkäin, sillä kassan jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti. Kassaan on liittynyt tänä vuonna jo
yli 4 200 yrittäjää. Kassaan kuuluu tällä hetkellä yli 21 000 yrittäjää,
mainitsee Jokinen.

Tilastojen valossa Suomessa on noin 300 000 työttömyysturvalain mukaiseksi luokiteltavaa yrittäjää, koska myös yrityksen osaomistajat ja perheenjäsenet ovat työttömyysturvalain mukaan yrittäjiä. Kuitenkin yrittäjien työttömyyskassoihin kuuluu vain noin 13 % kaikista yrittäjistä. Palkansaajapuolen 2 400 000 työikäisestä työntekijästä noin 70 % on
ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä.

Merja Jokinen on huolissaan tilanteesta. Etenkin perheenjäsenten ja osaomistajien on vaikeata hahmottaa itseään yrittäjinä, koska he ovat eläketurvajärjestelmässä TyEL-vakuutettuja eli työntekijöitä.

-On hyvin todennäköistä, että työttömyysturvan kannalta yrittäjiksi luokiteltavat ovat vakuuttaneet itsensä jossakin palkansaajakassoista. Jos henkilö täyttää työttömyysturvalain mukaisen yrittäjämääritelmän tulisi hänen  liittyä yrittäjäkassaan, jotta vakuuttamisesta olisi jotain hyötyä. Yrittäjä voi olla palkansaajakassan jäsenenä korkeintaan ns. jälkisuoja-ajan eli 18 kuukautta. Tämän jälkeen olisi viimeistään vaihdettava kassaa, koska yrittäjän vakuutus- ja työssäoloehto ei kerry palkansaajakassassa, kertoo Jokinen.

SYT-kassan vuosimaksun suuruus v. 2013 on 1,70 % työttömyysvakuutuksen perusteeksi valitun työtulon 5.800 euroa ylittäväs­tä osasta 25.000 euron työtuloon saakka ja sen ylimenevältä osalta 1,3 %. Jäsenmaksu on täysin
vähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa.

Jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta.

Yrittäjäin työttömyyskassaan voi liittyä jokainen yrittäjä, jonka lakisääteisen eläkevakuutuksen (YEL,TyEL tai MYEL) vahvistettu työtulo on
vähintään 8 520 euroa vuodessa. Jos eläkevakuutusta ei ole tai se on edellä mainittua pienempi, kassaan ei voi liittyä. Lisätietoja: www.syt.fi

Yrittäjäkin voi liittyä työttömyyskassaan

Suomessa sekä palkansaajat että yrittäjät voivat kuulua työttömyyskassaan, joka maksaa työttömyyden aikana ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Kassaan kuulumattomat ovat oikeutettuja kelan peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT-kassa) perustettiin, suomalaisten yrittäjien toimesta, laman jälkiseurauksena vuonna 1995. Tällä hetkellä vain noin 13 % Suomen kaikista yrittäjiksi luokiteltavista henkilöistä on ottanut itselleen vapaaehtoisen työttömyysvakuutuksen. Tilastojen mukaan Suomessa on noin 300 000 työttömyysturvalain mukaisesti luokiteltavaa yrittäjää, koska myös yrityksen osaomistajat ja yrittäjän yritystoiminnassa työllistyneet perheenjäsenet ovat lain mukaan myös yrittäjiä.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan kassanjohtaja Merja Jokinen on huolissaan tilanteesta.

– On edelleen paljon yrittäjiä, jotka eivät tiedä koko ansioturvajärjestelmästä mitään. Meillä on suuri haaste tiedottaa asiasta.

Jokisen mukaan Suomessa on paljon yrittäjien perheenjäsenistä, jotka on vakuutettu väärin. Moni perheyrityksestä palkkaa saava maksaa jäsenmaksuja palkansaajan tavoin, mutta se järjestelmä ei tuo heille turvaa työttömyyden varalta.

Puolison yrityksessä työskentelevä on työttömyysturvassa myös yrittäjä, eivätkä palkansaajien työttömyyskassat maksa ansiosidonnaista työttömyysturvaa yrittäjälle muuta kuin poikkeustapauksissa.

 

18 kuukauden jäsenyys- ja työssäoloehto

Yrittäjän pitää olla yrittäjäkassan jäsenenä vähintään 18 kuukautta ja työssäoloehdon on täytyttävä, jotta hän voi saada ansiopäivärahaa.

– Palkansaaja, joka ryhtyy yrittäjäksi ja liittyy heti yritystoiminnan aloittaessaan yrittäjäkassaan saa hyvityksenä kuusi kuukautta eli yrittäjän päivärahaoikeus voi lyhyimmillään alkaa 12 kuukaudessa, sanoo Jokinen.

Sen lisäksi palkansaajakassasta siirtyvät yrittäjät on suojattu niin, että mikäli yrittäjän päivärahaoikeus ei ole vielä täyttynyt, voidaan hänelle maksaa palkkatyöhön perustuvaa päivärahaa eikä väliinputoamistilanteita synny.

– Vuoden 2013 alussa yrittäjän työttömyysturvaan on tulossa lakimuutoksia, jotka sisältävät merkittäviä parannuksia yrittäjän ja tämän perheenjäsenen työttömyysturvaan. Yrittäjä tai hänen perheenjäsenensä pääsisi jatkossa nykyistä helpommin työttömyysturvan piiriin, kun yritystoiminta päättyy, mainitsee Jokinen

 

Työttömyysvakuutus mielikuvaansa edullisempi

 

SYT-kassan alin jäsenmaksu on 50,32 euroa vuodessa. Jäsenmaksut ovat vuositasolla noin 0,6 - 1,5 prosenttia YEL-vakuutuksen vuosityötulosta tai TyEL-vuosipalkasta.

Esimerkiksi 20 000 vakuutusturvalla työttömyyskassan vuosimaksu on noin 260 euroa ja se summa on verovähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa. Tällä tulolla ansiosidonnainen päiväraha on 52 euroa päivässä.

– Yrittäjien työttömyyskassan jäsenmaksut ovat nyt paljon edullisempia kuin toiminnan alkuvuosina. Monella on edelleen virheellinen käsitys jäsenyyden kalleudesta, Merja Jokinen sanoo, ja jatkaa:

– Työttömyyskassan jäsenyys on yksi tapa hallita yrittäjyyden riskejä ja turvata 500 päivää työttömyyden sattuessa omalle kohdalla. Yrittäjät haluavat uskoa oman yritystoiminnan menestykseen ja tämän
takia osa ei halua edes ajatella työttömyyden mahdollisuutta.

Jokinen korostaa, ettei yritystoiminnassa voi koskaan tietää varmasti, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Nykyinen laskusuhdanne käy siitä esimerkiksi.

– Yrityselämä käy läpi jatkuvaa muutosprosessia, suhdanteet vaihtelevat ja tämän päivän menestysbisnes voi olla huomenna jo mennyttä aikaa. Yrittäjän kannattaa vakuuttaa itsensä silloin, kun yrityksellä menee hyvin, päättää kassanjohtaja Merja Jokinen

 

Kuka voi liittyä yrittäjäkassaan

SYT-kassaan voi liittyä Suomessa vakituisesti asuva yrittäjä, jolla on vähintään 8 520 euron vuosituloon perustuva lakisääteinen eläkevakuutus (YEL, MYEL,
TyEL).

Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka

 • on YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen

Yrittäjäksi katsotaan myös TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva henkilö, jos hän

 • omistaa yksin vähintään 15 % tai jos hänen perheensä omistaa vähintään
  30 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee johtavassa asemassa
 • omistaa yksin tai jos hänen perheensä omistaa vähintään 50 % yhtiöstä,
  jossa hän työskentelee

Perheenjäseniksi katsotaan yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva
puoliso (myös avopuoliso), lapset ja vanhemmat.

Johtavassa asemassa työskenteleväksi katsotaan yrityksen toimitusjohtaja ja
hallituksen jäsen sekä tasaomisteisen yhtiön yhtiömiehet, joiden omistusosuus on yli 15 %.

SYT-kassaan voi liittyä osoitteessa www.syt.fi

Kuka on yrittäjä työttömyysturvassa?

Yrittäjän työttömyysturvan kannalta on tärkeää hahmottaa, katsotaanko henkilö palkansaajaksi vai yrittäjäksi. Yrittäjän käsite työttömyysturvassa on laaja, ja sellainenkin yrittäjän perheenjäsen, joka ei omista pienintäkään osaa yrityksestä tai jolla ei itsellään ole hallinnollista asemaa yrityksessä, katsotaan usein yrittäjäksi työttömyysturvan näkökulmasta. Erityisesti osaomistajan/osakkaan kannalta on tärkeää määritellä, ovatko he palkansaajia vai yrittäjiä, koska tällä perusteella määräytyy se, minkä työttömyyskassan jäseniksi he hakeutuvat.

Henkilö, joka katsotaan yrittäjäksi työttömyysturvassa, voi saada työttömyysturvaa palkansaajakassasta vain niin sanottuna jälkisuoja-aikana (18 kuukautta yritystoiminnan alkamisesta lähtien), eli mikäli yritystoiminta lakkaa hyvin pian sen alkamisen jälkeen. Katkeamattoman suojan työttömyysturvassa voi varmistaa vain siirtymällä palkansaajakassasta yrittäjäkassan jäseneksi kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta.

Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka

 • on YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen

Yrittäjäksi katsotaan myös TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva henkilö, jos hän

 • omistaa yksin vähintään 15 % tai jos hänen perheensä omistaa vähintään 30 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee johtavassa asemassa
 • omistaa yksin tai jos hänen perheensä omistaa vähintään 50 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee

Perheenjäseniksi katsotaan yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva puoliso (myös avopuoliso), lapset ja vanhemmat. Johtavassa asemassa työskenteleväksi katsotaan yrityksen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen sekä tasaomisteisen yhtiön yhtiömiehet, joiden omistusosuus
on yli 15 prosenttia.

Yrittäjäkassan jäseneksi voi liittyä Suomessa vakituisesti asuva yrittäjä, jolla on vähintään 8 520 euron vuosityötuloon perustuva lakisääteinen YEL-, MYEL- tai TyEL-eläkevakuutus.

Omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen toisten yritysten ja yhteisöjen kautta tapahtuva omistaminen, jos henkilö tai hänen perheenjäsenensä tai henkilö yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa väliyhteisöstä vähintään puolet tai heillä on vastaava määräämisvalta.

Henkilön katsotaan olevan johtavassa asemassa yrityksessä, jos hän on osakeyhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen tai jos hän osakeyhtiössä tai muussa yrityksessä tai yhteisössä on vastaavassa asemassa. Perheenjäseneksi katsotaan yrityksessä työskentelevän henkilön puoliso ja henkilö, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa.

Sellaisissa pienissä yrityksissä ja yhteisöissä, joissa omistus jakaantuu tasaisesti, johtava asema voi perustua myös pelkän omistamisen mukanaan tuomaan määräysvaltaan. Esimerkiksi osuuskunnassa, jossa on kuusi jäsentä, kaikkia omistajia on pidettävä yrittäjinä, koska kunkin omistusosuus on yli 15 prosenttia. Oikeuskäytännössä on katsottu, että pienessä osakeyhtiössä, jonka kolme osakasta omistivat tasaosuuksin, heistä jokainen oli johtavassa asemassa muodollisesta asemastaan riippumatta. Näin ollen alle 50 prosentin omistusosuuskin voi johtaa yrittäjästatukseen, vaikkei henkilöllä muodollista johtavaa asemaa yrityksessä olisikaan.

Lisätietoa www.syt.fi

Juhani Hopsu jatkaa SYT-kassan puheenjohtajana

Suomen suurimman yrittäjien työttömyyskassan SYT -kassan hallituksen
puheenjohtajana jatkaa varatuomari Juhani Hopsu. Suomen Yrittäjän
Työttömyyskassan kassan kokous valitsi 23.8.2012 Hopsun puheenjohtajakseen
seuraavalle kolmevuotiskaudelle. Juhani Hopsu toimii tällä
hetkellä Talousjuristit Oy:n toimitusjohtajana.

Suomalaisten yrittäjien tietoisuus ja halu liittyä työttömyysturvan piiriin
on lisääntynyt selvästi. SYT-kassan jäsenmäärä on ollut viime vuodet
voimakkaassa kasvussa, esimerkiksi tänä vuonna kassaan on liittynyt jo yli 3000
yrittäjää. Tästä huolimatta valtaosa yrittäjistä on edelleen vailla
ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

-Yrittäjän työttömyysturvassa on paljon epäkohtia, minkä takia lainmuutoksia
kaivataan kipeästi. Yrittäjän on ollut järjestelmän monimutkaisuuden vuoksi
vaikea päästä työttömyysturvan piiriin, vaikka yrityksen toiminta
tosiasiallisesti olisikin päättynyt, kertoo Hopsu.

Yrittäjä voi kassan jäsenenä saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa, mutta
lain mukaan yritystoiminta pitää silloin lopettaa kokonaan. Niin ikään perheen
yrityksestä lomautettu perheenjäsen on jäänyt vaille työttömyysturvaa.

-Tasavertaista ei ole sekään, että ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan
oikeuttava työssäoloehto on palkansaajalla kahdeksan (8) kuukautta kun taas
yrittäjällä se on 18 kuukautta, painottaa Hopsu.

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvasta
tasavertainen

SYT -kassa on ajanut lainmuutosta sekä toiminnan lopettamisvaatimukseen että
perheenjäseniä koskevilta osin, jotta yrittäjät olisivat tasavertaisessa
asemassa muiden kansalaisten kanssa. Eduskunnan käsittelyyn syksyllä tulevassa
lakiesityksessä on vihdoin kaavailtu muutoksia, jotka sisältävät parannuksia
yrittäjän ja tämän perheenjäsenen työttömyysturvaan yritystoiminnan
päättyessä.

Yrittäjän yritystoiminnassa työllistyneen perheenjäsenen asemaan ollaan
suunnittelemassa helpotuksia siten, että yrittäjän perheenjäsenellä olisi oikeus
työttömyysetuuteen myös lomautusajalta, mikäli yrityksestä on lomautettu myös
muita kuin perheenjäseniä.

-Kaavaillut lakimuutokset parantavat yrittäjän ja hänen perheenjäsenensä
sosiaaliturvaa, mutta ne eivät koskisi sellaisia perheyrityksiä, joissa on
yrittäjän lisäksi töissä vain perheenjäseniä. Tällaisia perheyrityksiä on
Suomessa kuitenkin tuhansia. Tähän ongelmaan tulee niin ikään saada parannus,
huomauttaa Hopsu.

Helsingissä koolla ollut SYT-kassa valitsi myös uuden varapuheenjohtajan,
joksi valittiin toimitusjohtaja Susan Äijälä, Iloinen Keittiö,
Tampereelta. Kassan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi nousi
sairaanhoitaja-yrittäjä Päivi Peltomaa, Lymfa- ja
sairaanhoitopalvelu Päivi Peltomaa, Helsingistä. Muina hallituksen jäseninä
jatkavat Väinö Korhonen, Kiinteistökehitys Ko-Va Oy,
Kuopiosta, Kirsi-Marja Salonen, Matkatoimisto Heta Oy, Turusta
ja Christoffer Wiik, Mediatoimisto Christoffer Wiik Oy,
Vaasasta.

Yrittäjän työttömyysturva

Suomessa sekä palkansaajat että yrittäjät voivat kuulua työttömyyskassaan, joka maksaa työttömyyden aikana ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Jos työttömäksi jäänyt yrittäjä tai palkansaaja ei ole kassan jäsen, hän joutuu tyytymään Kelan maksamaan peruspäivärahaan tai tarveharkintaiseen työmarkkinatukeen. Vuonna 2012 sen suuruus on 31,36 €. Lisätietoa yrittäjän sosiaaliturvaopas Etapista http://www.yrittajat.fi/etappi

Pääsääntöisesti palkansaajat saavat ansiopäivärahan palkansaajakassasta ja yrittäjät yrittäjäkassasta. Kun palkansaaja aloittaa yrittäjänä, kannattaa kassanvaihto yrittäjäkassan puolelle tehdä heti kuukauden kuluessa. Näin säilyy parhaiten oikeus ansiopäivärahaan ilman katkoksia.

Yrittäjäpuolella oman toimialaliiton jäsenyys ei takaa työttömyysturvaa. Yrittäjän täytyy hakeutua itse työttömyyskassan jäseneksi saadakseen ansiosidonnaista päivärahaa.

Suomen Yrittäjät ja Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa ovat itsenäisiä toimijoita. Jäsenyydet kulkevat aina erikseen, vaikka osa kassan jäsenistä on Suomen Yrittäjien jäseniä.

Varsinkin palkansaajana aiemmin työskennelleen henkilön on syytä tarkistaa oma tilanteensa. Vakuutus pitää ottaa oikeasta kassasta, sillä lain mukaan yrittäjäksi katsottavalla henkilöllä ei ole valinnanvaraa työttömyysvakuutuksen suhteen.

Yrittäjän puoliso, joka työskentelee puolison omistamassa yrityksessä ja saa TyEL-palkkaa, katsotaan myös työttömyysturvan kannalta yrittäjäksi, vaikkei hän itse olisikaan omistajana yrityksessä. Myöhäinen siirtyminen yrittäjäkassaan voi aiheuttaa katkoksen työttömyysturvaan.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan (SYT-kassa) voi liittyä milloin tahansa. Myös pitempään yrittäjänä toiminut on tervetullut kassan jäseneksi. Jäsenyys alkaa, kun liittymislomake (sähköinen tai paperinen) saapuu SYT-kassaan.

Ansiopäivärahaan on oikeus yrittäjäkassan jäsenellä,  joka on ollut vakuutettunavähintään 18 kuukauden ajan ja joka on vakuutettuna ollessaan täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon. Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on toiminut 48 viime kuukauden ajan vähintään 18 kuukautta yrittäjänä siten, että yritystoiminta on ollut laajuudeltaan olennaista.

Laajuudeltaan olennaista yritystoimintaa on aika, jona yrittäjä on eläkevakuuttanut itsensä vähintään 8520 euron vuositulosta. Työssäoloehtoon luetaan vähintään neljä kuukautta kestäneet työskentelyjaksot. Kukin työskentelyjakso voidaan lukea työssäoloehtoon vain kerran.

Jokaisen yrittäjän kannattaa kuulua SYT-kassaan. Yritystoiminnan päättymiseen voivat johtaa monet ulkoiset tekijät, kuten kilpailutilanteen äkilliset muutokset, talouden alamäet, yrittäjän tapaturmat ja sairastumiset jne. Yrittäjä voi myös vapaaehtoisesti lopettaa yritystoiminnan.

Kaikissa tapauksissa kun yritystoiminta on todisteellisesti päättynyt, on yrittäjällä mahdollisuus hakea ansiopäivärahaa SYT-kassasta.

Yrittäjän jäädessä työttömäksi TE-toimisto (entinen Työvoimatoimisto) tutkii yrittäjyyden päättymisen tai keskeytymisen. TE -toimisto lähettää asiasta lausunnon siihen kassaan, jossa hakija on jäsenenä. Jos hakija ei kuulu kassaan, lähetetään lausunto Kelaan. Lausunto sitoo maksajaa eli kassa voi maksaa päivärahaa siitä päivästä alkaen, joka lausunnossa on mainittu.

Yrittäjällä on oikeus päivärahaan, kun hän

 • on täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon ja
 • on lopettanut tai keskeyttänyt yritystoiminnan ja
  työvoimaviranomainen on todennut hänet oikeutetuksi etuuteen
 • Odotusajasta päättää aina paikallinen työvoimaviranomainen
  (TE-toimisto) eikä kassa.

Lisätietoja:  www.syt.fi

 

 

Yrittäjien työttömyyskassa ylitti 20 000 jäsenen rajan

Suomalaiset yrittäjät ovat innostuneet ottamaan työttömyysvakuutuksen itselleen. Tämä näkyy siinä, että Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan (SYT-kassa) jäsenmäärä ylitti alkuvuodesta ensimmäisen kerran 20 000 jäsenen rajan.

-Nyt noin 500 yrittäjää joka kuukausi ottaa työttömyysvakuutuksen SYT -kassasta, sanoo kassanjohtaja Merja Jokinen.

SYT -kassa on nyt yli 20 000 jäsenellään selvästi Suomen suurin yrittäjien työttömyysvakuuttaja.

Jäsenmäärän kasvu on vaikuttanut siihen, että SYT kassa on voinut laskea jäsenmaksuaan jo useana vuotena peräkkäin. Alimmillaan se on 8 520 euron vuosityötulolla vain 50,32 euroa vuodessa. Jäsenmaksu on täysin vähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa.

Yrittäjien työttömyys on pysynyt Merja Jokisen mukaan edelleen maltillisella tasolla.

-Meillä on kuukausittain noin 500 työttömäksi jäänyttä, jotka saavat työttömyyskassasta ansiosidonnaista päivärahaa.

Kassanjohtaja Merja Jokisen mukaan yrittäjät ovat suhtautuneet nyt aikaisempaa myönteisemmin itsensä vakuuttamiseen työttömyyden varalta.

-Yhä useammin työttömyysvakuutus nähdään yhtenä osana yrityksen ja yrittäjän vakuutusturvaa. Se on luonnollista, koska yrittäjyys voi muuttua yrittäjästä itsestään riippumattomasta syystä myös hetkelliseksi työttömyydeksi.

Työttömyyskassan jäsenenä työttömäksi jäänyt yrittäjä voi saada palkansaajien tapaan ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.

Lisätietoa: www.syt.fi

 

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa alensi jäsenmaksua

Yrittäjät pääsevät tänä vuonna pienemmällä työttömyyskassan maksulla, sillä Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa SYT-kassa alensi jäsenmaksuaan. Alimmillaan työttömyyskassan jäsenmaksu on vuoden alusta lähtien 50,32 euroa.

SYT-kassa on voinut alentaa jäsenmaksuaan jo useana vuonna peräkkäin, sillä sen jäsenmäärä ja talous ovat kehittyneet myönteisesti.

Vuosimaksun suuruus v. 2012 on 1,85 % työttömyysvakuutuksen perusteeksi valitun työtulon 5.800 euroa ylittäväs­tä osasta 25.000 euron työtuloon saakka ja sen ylimenevältä osalta 1,5 %. Jäsenmaksu on täysin vähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa.

Jäsenmaksun alennus tuli mahdolliseksi jälleen sekä kassan hyvän talouskehityksen että pienen työttömyyden vuoksi. Yrittäjien työttömyys on pysynyt jo pitkään noin kolmessa prosentissa. Jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta.

SYT -kassa sai viime vuonna merkittävästi uusia jäseniä ja kokonaisjäsenmäärä on jo lähes 20 000. Yrittäjäin työttömyyskassaan voi liittyä jokainen yrittäjä, jonka lakisääteisen eläkevakuutuksen (YEL,TyEL tai MYEL) vahvistettu työtulo on vähintään 8 520 euroa vuodessa. Jos eläkevakuutusta ei ole tai se on edellä mainittua pienempi, kassaan ei voi liittyä.

 

Esimerkkejä työtulon vaikutuksesta päivärahaan ja jäsenmaksuun vuonna 2012.

 

Tutustu SYT-kassaan ja lue lisää toiminnastamme.

www.syt.fi