Kuukausittainen arkisto: joulukuu 2013

Yrittäjän työttömyysturva paranee 2014 ja 2015

Yrittäjän työttömyysturvaa ollaan hallituksen esityksen mukaisesti parantamassa vuosina 2014 ja 2015.  Työttömyysturvaan ehdotetut muutokset perustuvat hallitusohjelmaan ja työmarkkinajärjestöjen keväällä 2012 sopimaan työurasopimukseen. Muutosten tavoitteena on lainsäädännön yksinkertaistaminen ja selkiyttäminen. Lisäksi muutoksilla lisätään työttömyysturvan kannustavuutta ja tavoitellaan nykyistä nopeampaa työllistymistä.

Hallituksen esitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Mikäli muutosesitykset toteutuvat, niin yrittäjän turva paranee.

Ensi vuoden alusta lukien ns. työssäoloehdon ylimääräinen hyvityssääntö poistuu. Palkansaajakassasta yrittäjäkassaan siirtyvällä olisi oikeus 18 kuukauden palkansaajan jälkisuojaan riippumatta siitä, missä vaiheessa yritystoimintansa alkamisesta lukien hän siirtyy yrittäjäkassaan. Jälkisuoja alkaisi edelleen kulua siitä päivästä, jolloin päätoiminen yritystoiminta on alkanut.

Samaan aikaan tulisi voimaan muutos päivärahanhakijoilta vaadittavaan myyntivoiton selvitykseen. Mahdollista myyntivoittoa ei enää jaksotettaisi, jos yritystoiminta on kestänyt enintään 18 kuukautta tai yrityksen viimeisen täyden tilikauden taseen loppusumma on enintään 20.000 euroa (nykyisin 10.000 euroa).

Työttömyyden alkaessa asetetaan omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta etuutta. Omavastuuaika lyhenee vuodenvaihteessa seitsemästä (7) arkipäivästä (ma-pe) viiteen arkipäivään (5). Tämän lisäksi omavastuuaika asetetaan vuodenvaihteen jälkeen enintään kerran vuodessa.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksettaisiin nykyisen 500 päivän sijasta vain 400 päivältä, jos henkilön työhistoria on alle kolme vuotta. Ansiosidonnainen päivärahakausi lyhenisi 100 päivällä myös silloin, jos työnhakija kieltäytyisi ilman pätevää syytä työllistymistä edistävistä palveluista 250 ensimmäisen työttömyyspäivän aikana.

Yrittäjä, joka työttömänä saa ansiopäivärahaa, voi ensi vuonna tienata 300 euroa ilman että ansaittu työtulo vaikuttaa vähentävästi päivärahan määrään. Soviteltuun päivärahaan tulee siten 300 euron suojaosa. Kaikki työtunnit on silti selvitettävä edelleen työttömyyskassalle ja TE-toimistolle.

Muutokset vuoden 2015 alusta

Yrittäjän työssäolo- ja jäsenyysehto laskisivat esityksen mukaan vuoden 2015 alussa nykyisestä 18 kuukaudesta 15 kuukauteen.

Yrittäjän työssäoloehtoon liittyvä työtulon vähimmäismäärä on tällä hetkellä 710 euroa kuukaudessa. Työssäoloehdon täyttyminen vaatisi jatkossa, että vakuutettu työtulo on ollut vähintään 1.000 euroa kuukaudessa.

Yrittäjäkassan jäsenyyteen vaadittavan vuosityötulon vähimmäismäärä nousisi siten vuoden 2015 alusta nykyisestä 8.520 eurosta 12.000 euroon. Vuoden 2015 jälkeen yrittäjän vähimmäistyötulon määrää korotetaan vuosittain palkkakertoimella.

Lisäksi vuodesta 2015 alkaen olisi mahdollista laskea yhteen kaikki vakuutetut työtulot eri yritystoimista eli YEL-, MyEL ja TyEL -työtulot.

Hallituksen esitys on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavista linkeistä: http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+90/2013&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+176/2013&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Lisätietoa yrittäjän työttömyysturvasta www.syt.fi

 

 

 

 

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan jäsenmaksu vuonna 2014

Finanssivalvonta on vahvistanut työttömyyskassalain 19§:n 1 momentin nojalla Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan vuoden 2014 jäsenmaksuksi 2 % vakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon 5 800 euron ylittävästä osasta 25 000 euron tuloon saakka, jonka ylittävästä tulosta jäsenmaksu on 1,5 %.

SYT-kassan alin jäsenmaksu on vahvistetun laskukaavan mukaisesti 1.1.2014 alkaen 8.520€ työtulolla 54,40 €/vuosi. Jäsenmaksun voi maksaa, joko yhdessä tai neljässä erässä. Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen yrittäjän henkilökohtaisessa tuloverotuksessa. Lisätietoja www.syt.fi

Esimerkkejä työtulosta, jäsenmaksusta ja päivärahasta 1.1.2014.

Päiväraha maksetaan korotettuna alle 18-vuotiaiden lastenhuoltajille. Lapsikorotus yhdestä lapsesta on 5,27, kahdesta lapsesta 7,74 ja kolmesta tai useammasta lapsesta 9,98 euroa päivässä.

Työtulo Jäsenmaksu Päiväraha Päiväraha
€/vuosi €/vuosi €/arkipäivä €/kuukausi
8 520 54,4 32,66 702,19
10 000 84 34,88 749,92
11 000 104 37,15 798,73
12 000 124 38,89 836,14
14 000 164 42,38 911,17
15 000 184 44,13 948,80
17 000 224 47,61 1023,62
18 000 244 49,36 1061,24
20 000 284 52,85 1136,28
21 000 304 54,59 1173,69
22 000 324 56,34 1211,31
25 000 384 61,57 1323,76
28 000 429 66,8 1436,20
30 000 459 70,29 1511,24
32 500 496,5 74,65 1604,98
35 000 534 79,01 1698,72
40 000 609 87,73 1886,20
45 000 684 92,72 1993,48
50 000 759 96,6 2076,90
55 000 834 100,47 2160,11
60 000 909 104,35 2243,53
65 000 984 108,23 2326,95
70 000 1 059,00 112,1 2410,15
75 000 1 134,00 115,98 2493,57
80 000 1 209,00 119,85 2576,78
85 000 1 284,00 123,73 2660,20
90 000 1 359,00 127,61 2743,6

 

Yrittäjäkassan jäsenmaksut suhteessa palkansaajakassoihin

Yrittäjäkassan jäsenmaksut ovat korkeammat palkansaajakassoihin verrattuna, koska yrittäjän päivärahasta valtion osuus (n. 60 %) on peruspäivärahan (v.2014 32,66€) suuruinen, loppuosa eli kassan maksama omavastuuosa päivärahasta kerätään kassan jäsenmaksuilla.

Palkansaajapuolella valtio maksaa peruspäivärahan osuuden, palkansaajakassan maksama omavastuuosa päivärahasta on 5,5 %, ja muilta osin siitä vastaa työttömyysvakuutusrahasto eli TVR. Lisäksi palkansaajakassojen saamat hallintoavustukset ovat selvästi suurempia kuin yrittäjäkassojen.

Työttömyyskassojen valvontaviranomainen Finanssivalvonta edellyttää, että yrittäjäkassoilla pitäisi omavaraisuusaste olla vähintään 250 %, mikä tarkoittaa kahden ja puolenvuoden kulujen määrää (omavastuu korvauskuluista ja hallintokulut).