Kuukausittainen arkisto: marraskuu 2012

Yrittäjän työttömyysturva ei ole tuttu juttu

Yrittäjät eivät tunne työttömyysturvaansa kovinkaan hyvin. Tämä selviää Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan tekemästä tutkimuksesta.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT-kassa) ja Innolink Research Oy teetti elo-syyskuussa tutkimuksen työttömyyskassan jäsenyyden kiinnostavuudesta. Sähköinen kyselylomake lähetettiin 20 000 pk-yrityksen toimitusjohtajalle.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa yrittäjien tietoisuus työttömyyskassasta, kassaan liitetyt mielikuvat sekä ylipäätään tietoisuus yrittäjän mahdollisuudesta työttömyysturvaan.  Kartoitukselle oli tarvetta, sillä Suomessa on noin 300 000 työttömyysturvalain mukaiseksi luokiteltavaa yrittäjää, koska myös yrityksen osaomistajat ja perheenjäsenet ovat työttömyysturvalain mukaan yrittäjiä. Kuitenkin yrittäjien työttömyyskassoihin kuuluu vain noin 13 % kaikista yrittäjiksi luokitelluista henkilöistä. Palkansaajista noin 70 % on ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä.

Työttömyysturvasta tiedotettava enemmän

Tutkimukseen vastasi yhteensä 1871 yrittäjää, joista 365 oli kassan jäseniä ja 1506 ei kuulunut SYT-kassaan. Tutkimusotos koostui pk-yrityksistä jakautuen tasaisesti maantieteellisesti sekä eri toimialoille. Valtaosa tutkimukseen vastaajista oli
toiminut yrittäjänä pidempään kuin 3 vuotta.

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että noin 40 % vastaajista ei tiennyt, että yrittäjälläkin on oikeus ansiosidonnaisesta päivärahaan, jos yritystoiminta joudutaan lopettamaan. Noin 45 % vastaajista ei tiennyt, että yrittäjän samassa yrityksessä työskentelevää puolisoa kohdellaan työttömyysturvalaissa yrittäjänä. 75 % vastanneista tunsi SYT-kassan melko huonosti tai huonosti.

SYT-kassan kassanjohtaja Merja Jokinen on huolissaan tilanteesta.

– On edelleen paljon yrittäjiä, jotka eivät tiedä koko ansioturvajärjestelmästä mitään.Meillä on suuri haaste tiedottaa asiasta.

Jokisen mukaan Suomessa on tuhansia yrittäjien perheenjäsenistä, jotka on vakuutettu väärin.

-Moni perheyrityksestä palkkaa saava perheenjäsen maksaa jäsenmaksuja palkansaajakassaan, mutta se järjestelmä ei tuo heille turvaa työttömyyden varalta. Puolison yrityksessä työskentelevä on työttömyysturvassa myös yrittäjä, eivätkä palkansaajien työttömyyskassat maksa ansiosidonnaista työttömyysturvaa yrittäjälle muuta kuin poikkeustapauksissa, kertoo Jokinen

Yrittäjät luottavat tulevaisuuteensa

Tutkimustulosten valossa positiivisena signaalina voidaan pitää, että noin 53 % vastaajista oli erittäin tai melko kiinnostunut liittymään työttömyyskassan jäseneksi. 62 % piti kassan jäsenmaksua kohtuullisena. Yrittäjien tulevaisuuden näkymät olivat positiivisia, sillä vain 1,8 % vastaajista ilmoitti, että heidän yrityksensä toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana.

 

Kuka voi liittyä SYT-kassaan?

Jäseneksi voi liittyä Suomessa vakituisesti asuva yrittäjä, jolla on  vähintään 8 520 euron vuosituloon perustuva lakisääteinen eläkevakuutus (YEL,  MYEL, TyEL).

 

Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka

  • on YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen

Yrittäjäksi katsotaan myös TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva henkilö,
jos hän

  • omistaa yksin vähintään 15 % tai jos hänen perheensä omistaa vähintään 30 %
    yhtiöstä, jossa hän työskentelee johtavassa asemassa
  • omistaa yksin tai jos hänen perheensä omistaa vähintään 50 % yhtiöstä, jossa
    hän työskentelee

Perheenjäseniksi katsotaan yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva puoliso
(myös avopuoliso), lapset ja vanhemmat.

Johtavassa asemassa työskenteleväksi katsotaan yrityksen toimitusjohtaja ja
hallituksen jäsen sekä tasaomisteisen yhtiön yhtiömiehet, joiden
omistusosuus on yli 15 %.

Lisätietoja www.syt.fi

 

Yrittäjäin Työttömyyskassa alentaa jäsenmaksua

Yrittäjät pääsevät ensi vuonna pienemmällä työttömyyskassan maksulla, sillä  Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa SYT-kassa alentaa jäsenmaksuaan.
Alimmillaan työttömyyskassan jäsenmaksu on ensi vuoden alussa 46,24 euroa vuodessa. Keskimääräinen vuosimaksu on 241,40 euroa, kun työtulo on 20 000 euroa
vuodessa.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan kassanjohtajan Merja Jokisen mukaan jäsenmaksun alennus tuli mahdolliseksi jälleen sekä
kassan hyvän talouskehityksen että pienen työttömyyden vuoksi. Yrittäjien työttömyys on pysynyt jo pitkään noin kolmessa prosentissa. Kassa maksaa
etuuksia keskimäärin 550 jäsenelle kuukausittain.

-SYT-kassa on voinut alentaa jäsenmaksuaan jo useana vuonna peräkkäin, sillä kassan jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti. Kassaan on liittynyt tänä vuonna jo
yli 4 200 yrittäjää. Kassaan kuuluu tällä hetkellä yli 21 000 yrittäjää,
mainitsee Jokinen.

Tilastojen valossa Suomessa on noin 300 000 työttömyysturvalain mukaiseksi luokiteltavaa yrittäjää, koska myös yrityksen osaomistajat ja perheenjäsenet ovat työttömyysturvalain mukaan yrittäjiä. Kuitenkin yrittäjien työttömyyskassoihin kuuluu vain noin 13 % kaikista yrittäjistä. Palkansaajapuolen 2 400 000 työikäisestä työntekijästä noin 70 % on
ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä.

Merja Jokinen on huolissaan tilanteesta. Etenkin perheenjäsenten ja osaomistajien on vaikeata hahmottaa itseään yrittäjinä, koska he ovat eläketurvajärjestelmässä TyEL-vakuutettuja eli työntekijöitä.

-On hyvin todennäköistä, että työttömyysturvan kannalta yrittäjiksi luokiteltavat ovat vakuuttaneet itsensä jossakin palkansaajakassoista. Jos henkilö täyttää työttömyysturvalain mukaisen yrittäjämääritelmän tulisi hänen  liittyä yrittäjäkassaan, jotta vakuuttamisesta olisi jotain hyötyä. Yrittäjä voi olla palkansaajakassan jäsenenä korkeintaan ns. jälkisuoja-ajan eli 18 kuukautta. Tämän jälkeen olisi viimeistään vaihdettava kassaa, koska yrittäjän vakuutus- ja työssäoloehto ei kerry palkansaajakassassa, kertoo Jokinen.

SYT-kassan vuosimaksun suuruus v. 2013 on 1,70 % työttömyysvakuutuksen perusteeksi valitun työtulon 5.800 euroa ylittäväs­tä osasta 25.000 euron työtuloon saakka ja sen ylimenevältä osalta 1,3 %. Jäsenmaksu on täysin
vähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa.

Jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta.

Yrittäjäin työttömyyskassaan voi liittyä jokainen yrittäjä, jonka lakisääteisen eläkevakuutuksen (YEL,TyEL tai MYEL) vahvistettu työtulo on
vähintään 8 520 euroa vuodessa. Jos eläkevakuutusta ei ole tai se on edellä mainittua pienempi, kassaan ei voi liittyä. Lisätietoja: www.syt.fi