Kuukausittainen arkisto: syyskuu 2012

Kuka on yrittäjä työttömyysturvassa?

Yrittäjän työttömyysturvan kannalta on tärkeää hahmottaa, katsotaanko henkilö palkansaajaksi vai yrittäjäksi. Yrittäjän käsite työttömyysturvassa on laaja, ja sellainenkin yrittäjän perheenjäsen, joka ei omista pienintäkään osaa yrityksestä tai jolla ei itsellään ole hallinnollista asemaa yrityksessä, katsotaan usein yrittäjäksi työttömyysturvan näkökulmasta. Erityisesti osaomistajan/osakkaan kannalta on tärkeää määritellä, ovatko he palkansaajia vai yrittäjiä, koska tällä perusteella määräytyy se, minkä työttömyyskassan jäseniksi he hakeutuvat.

Henkilö, joka katsotaan yrittäjäksi työttömyysturvassa, voi saada työttömyysturvaa palkansaajakassasta vain niin sanottuna jälkisuoja-aikana (18 kuukautta yritystoiminnan alkamisesta lähtien), eli mikäli yritystoiminta lakkaa hyvin pian sen alkamisen jälkeen. Katkeamattoman suojan työttömyysturvassa voi varmistaa vain siirtymällä palkansaajakassasta yrittäjäkassan jäseneksi kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta.

Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka

  • on YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen

Yrittäjäksi katsotaan myös TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva henkilö, jos hän

  • omistaa yksin vähintään 15 % tai jos hänen perheensä omistaa vähintään 30 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee johtavassa asemassa
  • omistaa yksin tai jos hänen perheensä omistaa vähintään 50 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee

Perheenjäseniksi katsotaan yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva puoliso (myös avopuoliso), lapset ja vanhemmat. Johtavassa asemassa työskenteleväksi katsotaan yrityksen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen sekä tasaomisteisen yhtiön yhtiömiehet, joiden omistusosuus
on yli 15 prosenttia.

Yrittäjäkassan jäseneksi voi liittyä Suomessa vakituisesti asuva yrittäjä, jolla on vähintään 8 520 euron vuosityötuloon perustuva lakisääteinen YEL-, MYEL- tai TyEL-eläkevakuutus.

Omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen toisten yritysten ja yhteisöjen kautta tapahtuva omistaminen, jos henkilö tai hänen perheenjäsenensä tai henkilö yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa väliyhteisöstä vähintään puolet tai heillä on vastaava määräämisvalta.

Henkilön katsotaan olevan johtavassa asemassa yrityksessä, jos hän on osakeyhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen tai jos hän osakeyhtiössä tai muussa yrityksessä tai yhteisössä on vastaavassa asemassa. Perheenjäseneksi katsotaan yrityksessä työskentelevän henkilön puoliso ja henkilö, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa.

Sellaisissa pienissä yrityksissä ja yhteisöissä, joissa omistus jakaantuu tasaisesti, johtava asema voi perustua myös pelkän omistamisen mukanaan tuomaan määräysvaltaan. Esimerkiksi osuuskunnassa, jossa on kuusi jäsentä, kaikkia omistajia on pidettävä yrittäjinä, koska kunkin omistusosuus on yli 15 prosenttia. Oikeuskäytännössä on katsottu, että pienessä osakeyhtiössä, jonka kolme osakasta omistivat tasaosuuksin, heistä jokainen oli johtavassa asemassa muodollisesta asemastaan riippumatta. Näin ollen alle 50 prosentin omistusosuuskin voi johtaa yrittäjästatukseen, vaikkei henkilöllä muodollista johtavaa asemaa yrityksessä olisikaan.

Lisätietoa www.syt.fi

Juhani Hopsu jatkaa SYT-kassan puheenjohtajana

Suomen suurimman yrittäjien työttömyyskassan SYT -kassan hallituksen
puheenjohtajana jatkaa varatuomari Juhani Hopsu. Suomen Yrittäjän
Työttömyyskassan kassan kokous valitsi 23.8.2012 Hopsun puheenjohtajakseen
seuraavalle kolmevuotiskaudelle. Juhani Hopsu toimii tällä
hetkellä Talousjuristit Oy:n toimitusjohtajana.

Suomalaisten yrittäjien tietoisuus ja halu liittyä työttömyysturvan piiriin
on lisääntynyt selvästi. SYT-kassan jäsenmäärä on ollut viime vuodet
voimakkaassa kasvussa, esimerkiksi tänä vuonna kassaan on liittynyt jo yli 3000
yrittäjää. Tästä huolimatta valtaosa yrittäjistä on edelleen vailla
ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

-Yrittäjän työttömyysturvassa on paljon epäkohtia, minkä takia lainmuutoksia
kaivataan kipeästi. Yrittäjän on ollut järjestelmän monimutkaisuuden vuoksi
vaikea päästä työttömyysturvan piiriin, vaikka yrityksen toiminta
tosiasiallisesti olisikin päättynyt, kertoo Hopsu.

Yrittäjä voi kassan jäsenenä saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa, mutta
lain mukaan yritystoiminta pitää silloin lopettaa kokonaan. Niin ikään perheen
yrityksestä lomautettu perheenjäsen on jäänyt vaille työttömyysturvaa.

-Tasavertaista ei ole sekään, että ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan
oikeuttava työssäoloehto on palkansaajalla kahdeksan (8) kuukautta kun taas
yrittäjällä se on 18 kuukautta, painottaa Hopsu.

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvasta
tasavertainen

SYT -kassa on ajanut lainmuutosta sekä toiminnan lopettamisvaatimukseen että
perheenjäseniä koskevilta osin, jotta yrittäjät olisivat tasavertaisessa
asemassa muiden kansalaisten kanssa. Eduskunnan käsittelyyn syksyllä tulevassa
lakiesityksessä on vihdoin kaavailtu muutoksia, jotka sisältävät parannuksia
yrittäjän ja tämän perheenjäsenen työttömyysturvaan yritystoiminnan
päättyessä.

Yrittäjän yritystoiminnassa työllistyneen perheenjäsenen asemaan ollaan
suunnittelemassa helpotuksia siten, että yrittäjän perheenjäsenellä olisi oikeus
työttömyysetuuteen myös lomautusajalta, mikäli yrityksestä on lomautettu myös
muita kuin perheenjäseniä.

-Kaavaillut lakimuutokset parantavat yrittäjän ja hänen perheenjäsenensä
sosiaaliturvaa, mutta ne eivät koskisi sellaisia perheyrityksiä, joissa on
yrittäjän lisäksi töissä vain perheenjäseniä. Tällaisia perheyrityksiä on
Suomessa kuitenkin tuhansia. Tähän ongelmaan tulee niin ikään saada parannus,
huomauttaa Hopsu.

Helsingissä koolla ollut SYT-kassa valitsi myös uuden varapuheenjohtajan,
joksi valittiin toimitusjohtaja Susan Äijälä, Iloinen Keittiö,
Tampereelta. Kassan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi nousi
sairaanhoitaja-yrittäjä Päivi Peltomaa, Lymfa- ja
sairaanhoitopalvelu Päivi Peltomaa, Helsingistä. Muina hallituksen jäseninä
jatkavat Väinö Korhonen, Kiinteistökehitys Ko-Va Oy,
Kuopiosta, Kirsi-Marja Salonen, Matkatoimisto Heta Oy, Turusta
ja Christoffer Wiik, Mediatoimisto Christoffer Wiik Oy,
Vaasasta.